Beta

Loading Kata: #3 Matrices: Rearrange the matrix