1419 Kata Found

83612678% of 10,4612,600,105
1075% of 46Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
0169% of 89Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu

Loading...