932 Kata Found

1050% of 35eptaceps
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu

Loading...