472 Kata Found

Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
1050% of 68Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu

Loading...