1935 Kata Found

0025% of 1013Ankizle
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu
20100% of 24Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
3 kyu
1050% of 35eptaceps
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
2050% of 27Danchieke
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
10100% of 12S_OK
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
1050% of 68Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu

Loading...