1968 Kata Found

Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
1075% of 45Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
2177% of 1316teoriachaosu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu
0058% of 67Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
000% of 25rubs33
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu

Loading...