1031 Kata Found

Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
5166% of 3246nrr
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu

Loading...