1877 Kata Found

Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
00100% of 12Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
3 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
20100% of 25Jomo Pipi
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu

Loading...