5401 Kata Found

Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
8 kyu
000% of 02pgra
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu
2058% of 69g964
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
00100% of 23Voile
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
1058% of 69eptaceps
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
0069% of 812beniolenio
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu

Loading...