945 Kata Found

83512678% of 10,4352,597,690
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
1050% of 68Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu

Loading...