5472 Kata Found

1050% of 47g964
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
8 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
Status:Ranking feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu

Loading...