1295 Kata Found

Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
1050% of 68Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
1075% of 46Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
0169% of 89Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
1056% of 2436Javatlacati
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu

Loading...