1982 Kata Found

Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
00100% of 12Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
3 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu
84412778% of 10,5182,608,454
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu

Loading...