5566 Kata Found

83112678% of 10,3602,590,339
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
8 kyu
000% of 13pgra
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu
1067% of 1828Summa
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu
2058% of 69g964
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu

Loading...