427 Kata Found

10100% of 23Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
1050% of 68Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu

Loading...