4275 Kata Found

Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu
6070% of 1012Svirskyi
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
0056% of 814bretcameron
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
00100% of 12Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
3 kyu
10100% of 12kckennylau
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu

Loading...