835 Kata Found

1075% of 45Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
0058% of 67Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu

Loading...