5259 Kata Found

Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
1060% of 59eptaceps
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
1067% of 35adgjerstad
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu

Loading...