5304 Kata Found

Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu
1058% of 69eptaceps
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu

Loading...