5435 Kata Found

Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
1050% of 58g964
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
Status:Ranking feedback needed
Estimated Rank:
8 kyu

Loading...